Makaleler

ULUSAL

ULUSAL  SEMPOZYUM/KONGRE/KONFERANS BİLDİRİLERİ:

1. Riskli yenidoğan bebeklerde işitsel  beyin sapı davranış odyometresi.

Özek E, Ertem D, Akdaş F  ,Özbayır S, Canpolat C, Başaran M.
  26. Milli pediatri Kongresi,  Antalya, 2-5 Kasım 1992  

2.  Goltz Sendromu:  Olgu Bildirimi.
       Özek E, Bilgen  H, Canpolat C, Gürbüz O, Tuncer M
       26. Milli  Pediatri Kongresi, Antalya, 2-5 kasım 1992 

3.  Hematolojik malignensilerde  immünfenotipleme ve morfolojik değerlendirmenin   karşılaştırlması.
  Canpolat C, Başaran M.
  8. Pediatrik Tümörler ve Tıpta  Yenilikler Kongresi, Mersin, 1-5 Mayıs 1995 

4.  Pediatrik kemik iliği transplantasyonu  hastalarinda sitomegalovirüs enfeksiyonu.    Canpolat C, Culbert S,  Gardner M, Goodrich J, Chan KW
       11. Ulusal  Kanser Kongresi, Antalya, 28 Mayis-2 Haziran 1995 

Doçentlik  sonrası

5. Trombositopeninin eşlik ettiği iki serebral ven  trombozu olgusu
      Alper G, Berrak  SG, Ekinci G, Özek M, Canpolat C,  Erzen C, pehlivanoğlu E
      42. Milli  Pediatri Kongresi, Kayseri, 25-28 Haziran 1998  

6.   Çocuklarda febril nötropeninin tedavisinde amikasinle sefepim ve  seftazidim   kullanımı: Hangi kombinasyon  daha etkili?     Berrak SG, Canpolat C, Berik P.   3. Febril Nötropeni Sempozyumu, Antalya,  18-21 Şubat 1999  

7.  Kanser  hastalarında subkutan yerleşimli port kullanımı.   Arıkan Ç, Berik P, Canpolat C, Berrak SG, İskit S, Özek M.  3. Febril Nötropeni Sempozyumu, Antalya,  18-21 Şubat 1999  

8.   6-25 aylık  çocuklarda demir eksikliğinin mental ve psikomotor gelişim üzerindeki  etkisi.  Kahveci S, Canpolat C, Poyraz E.  21.  Pediatri Günleri, İstanbul 5-7 Nisan 1999  
   
  9.  Çocukluk dönemi  primer beyin tümörleri. Canpolat C,  Özek M, Berik P, Berrak SG. 21. Pediatri Günleri, İstanbul,  5-7 Nisan 1999  

10. Bronkojenik kist duvarından köken alan ve kardiak  metastaz yapan rabdomyosarkom olgusu.   Akalın F, Canpolat C, Berik P, Arıkan Ç, Kotiloğlu E. 13. Ulusal kanser kongresi. Antalya,  27 Nisan-1 Mayıs 1999 

11. L-Asparaginaza bağlı kronik pankreatit ve pseudokist  oluşumu.
  Berik P, Arıkan Ç, Berrak SG, Canpolat C. II. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. Antalya, 4-6 Ekim  1999 

12. Çocukluk döneminde akut lösemi. Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Pediatrik   Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı deneyimi. Berik P, Berrak SG, Canpolat C II. Ulusal Pediatrik Hematoloji  Kongresi. Antalya, 4-6 Ekim 1999 

13.  MÜH Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalında infeksiyona bağlı  morbidite-  mortalite. Berik  P, Berrak SG, Canpolat C.  XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi  Kuşadası, 26-29 Nisan 2000  

14. Çocukluk dönemi malignitelerinde kemoterapi sonrası  gelişen ön mediasten kitlesi.    Canpolat C, Arıbal E, Berik P, Berrak  SG. XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi Kuşadası, 26-29 Nisan 2000 

15. Su çiçeği komplikasyonu olarak gelişen Protein C  eksikliğine bağlı purpura          fulminans olgusu.  Canpolat C, Bakır M. 1. Ulusal Trombus Kongresi İstanbul, 30 Eylül-2  Ekim 2000 

16. “Febril  nötropenide port katater varlığı morbiditeyi arttırıyor mu?”, Berrak SG, Türkkan E, Berik P, Canpolat C”, 4. Febril Nötropeni  Simpozyumu,   Antalya, 2001

17.  Pediatrik Hematoloji-Onkoloji ünitelerinde   yapılan işlemler ağrısız olabilirmi?     Berrak SG, Canpolat  C. XIV Ulusal Kanser Kongresi İstanbul, 30 Nisan- 4 Mayıs 2001 

18. Pediatrik brakyal pleksus kökenli malin primitif  nöroektodermal tümör.        Canpolat  C, Özek M M, Berrak SG, Dağçınar A, Sav A. XIV Ulusal  Kanser Kongresi İstanbul, 30 Nisan- 4 Mayıs 2001 

19. Beyin sapı yerleşimli primer miksoid kondrosarkom  olgusu.
   Özek M.M, Canpolat C, Dağçınar A,.Berrak S.G,.Sav  A,.Wick M.R,Pamir M.N.  XIV Ulusal Kanser  Kongresi İstanbul, 30 Nisan- 4 Mayıs 2001 

20. Kiazmatik-hipotalamik gliomlarda Marmara Üniversitesi  Pediatrik Nöroonkoloji    Grubu  deneyimi.  Berrak S.G,.Özek M.M, Canpolat C, Dağçınar A, Türkkan E.  XIV Ulusal Kanser Kongresi İstanbul, 30  Nisan- 4 Mayıs 2001 

21. Kasabach-Meritt sendromu ile birlikte infantil  kaposiform hemangioendoteliyoma.    Vinkristin, Aktinomisin-D ve Siklofosfamid ile tedavisi.
  Canpolat C,  Berrak SG, Özek M.M, Sav A. XIV Ulusal Kanser Kongresi İstanbul, 30 Nisan- 4  Mayıs 2001 

22.  Pediatrik orbital rabdomyosarkom olgusunda kombine tedavi.  Özek M.M, Canpolat C,.Berrak S.G, Dağçınar A, Sav A, Türkkan E.  XIV Ulusal Kanser Kongresi İstanbul, 30 Nisan-  4 Mayıs 2001  

23. Nörofibromatosis Tip 2 Ollgusunda Atipik Teratoid/  Rhabdoid Tümör.       Özek MM, Boran BO,  Dağçınar A, Canpolat C, Sav A. Türk  Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi Antalya, 22-26 Mayıs 2001

24. Primer Santral Sinir Sistemi Miksoid Kondrosarkom  Olgusu.  Özek MM, Dağçınar A, Pamir M.N.,  Sav A, Canpolat C., Wick M.R. Türk  Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi Antalya, 22-26 Mayıs 2001

25. Yenidoğan döneminde intrakranial  kanama ile kendini gösteren iki hemofili olgusunun sunumu. Türkkan E, Akman  İ,.Berrak S.G, Canpolat C, Özek  E,.Özek M. III. Ulusal Hemofili kongresi. İstanbul, 25-26 Mayıs 2001 

26. Pediatrik yaş grubunda febril nötropenik hastalarda  kültürle kanıtlanmış candida  enfeksiyonları  sıklığı. Berrak SG, Türkkan E, Canpolat  C.     III. Ulusal Pediatrik  Hematoloji Kongresi. Ankara, 17-20 Ekim, 2001 

27. Faktör V Leiden  mutasyonu olan serebral enfarktlı olgu sunumu.  Ünver T, Akman İ, Berrak S, Karaaslan Bıyıklı N, Alpay  H, Bilgen H, Canpolat C, Özek E., Milli Pediatri Kongresi, Mersin, (2002) PB302

28. Bir olgu nedeni ile konvansiyonel  yöntemlerle tümör lizis sendromunun önlenmesi. Berrak SG, Türkkan E, Canpolat  C. Türk Hematoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, Antalya, (2002) 312.

29. Nadir karşılaşılan bir katater  enfeksiyonu etkeni, Candida Lipolytica.  Berrak SG, Soysal A, Türkkan E,  Çerikçioğlu N, Canpolat C, Özek MM,  Bakır M., Türk Hematoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, Antalya, (2002)  312.

30. Pediatrik febril nötropenik hastalarda  port enfeksiyonlarının değerlendirilmesi.  Türkkan E, Berrak SG, Canpolat C, Soysal A, Bakır M, V.  Febril Nötropeni Simpozyumu, Antalya, (2003) 137.

31. Kanserli çocuklarda ağrılı girişimler  sırasında uygulanan sedasyonun yan etkileri. Berrak SG, Toker G, Türkkan E, Canpolat C, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, (2003) 148.

32. Üç yaş altı çocuklarda santral sinir  sistemi tümörleri-Marmara Üniversitesi Pediatrik Nöro-Onkoloji Grubu deneyimi. Berrak SG, Dağçınar A, Türkkan E, Canpolat C, Özek MM, D26, XV. Ulusal  Kanser Kongresi, Antalya, (2003)155.   (2.4puan) (DS)

33. Pediatrik yaş grubu non-cerrahi görme  yolu tümörlerinde vinkristin ve korboplatin kombinasyonu. Türkkan E, Canpolat C, Berrak SG, Dağçınar A, Özek MM, XV. Ulusal Kanser Kongresi,  Antalya, (2003) 157.

34. Kiazmatik-Hipotalamik gliomalar  (T4-görme yolları tümörü) hangi olgulara radikal cerrahi yaklaşım gerekli?  Özek  MM, Dağçınar A, Baykan N, Canpolat C, Berrak S, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, (2003) 154.

35. Pediatrik beyin sapı tümörlerinde  radikal cerrahinin ne ölçüde yeri var?”  Özek MM, Dağçınar A, Sav A, Canpolat C, Berrak S., XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, (2003) 159

36. Konjenital nötropeni ve immunglobulin  eksikliği ile seyreden iki kardeşin sunumu.   Karakoç F, Berrak S, Türkkan E, Bahçeciler N, Canpolat C. 39.  Türk Pediatri Kongresi (2003) 578

37. Marmara Üniversitesi Pediatrik Hematoloji –  Onkoloji BD Sonuçları.  Canpolat C,  Berrak SG, Beker B, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Merkezlerinde Febril Nötropeni  Tanı ve Tedavi Uygulamaları Çalışmaları ve Sonuçları Toplantısı, İstanbul,  (2004) 79

38. Demir Eksikliğinin Çocuklarda  Nötrofil/Monosit Oksidatif Patlaması Üzerindeki Etkisi. Angaji M, Berrak SG,  Türkkan E, Canpolat C, Timur Ç, Demiralp-Ekşioğlu E., V. Ulusal  Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, (2005) 288

39. Konjenital Ekstrarenal Malign Rabdoid Tümör  Olgu Sunumu. Yurdakul Z, Berrak SG, Bilgen H, Altuncu E, Akman İ, Demiryont M, Canpolat  C, Özek E., II. Neonatoloji Günleri, İstanbul ,Türkiye, (2005) 90

40. Dissemine intravasküler koagulopatisi olan  bir preterm yenidoğanda rekombinant faktör VIIa kullanımı. Altuncu E, bilgen H,  Akman İ, Canpolat C, Özek E. II. Neonatoloji Günleri, İstanbul ,Türkiye,  (2005) 90

41. Hipotalamo-Hipofizer Tümörlerin Öncül  Bulgusu: Santral Diabetes İnsipidus.   Turan S, Özek M, Akçay T, Dağçınar A, Canpolat C, Berrak SG,  Bereket A., X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Türkiye,  (2005) 115

42. Kompleks Karyotip Gözlenen Bir Çocukluk Çağı  ALL-L1 Olgusu. Çırakoğlu A, Tarkan-Argüden Y, Deviren A, Berrak SG, Canpolat  C. I. Tıbbi Biolojik Bilimler Kongresi (2005) 51

43. Dissemine Intravasküler Koagülopatisi Olan Üç Preterm Yenidoğanda  Rekombinan Faktör VIIa Kullanımı” Berrak SG, Çakır B, Beker B, Canpolat C,  Altuncu E, Bilgen H, Özek E., 5. Ulusal Hemofili Kongresi , İzmir, Türkiye,  (2006) 218

44. Çocukta Miyokard Enfarktüsüne Neden Olan  Hipereozinofili ile Seyreden Bifenotipik Lösemi Olgusu. Topcu B, Akalın F,  Ayabakan C, Beker B, Çakır B, Canpolat C, Berrak SG., VI. Ulusal  Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, (2006) 50

45. İnvaziv Respiratuar Aspergillozis Erken  Teşhis ve Agresif Tedaviye Cevap Veren Bir Hastalıktı. Çakır B, Çakır E, Berrak  SG, Uyan ZS, Beker B, Karakoç F, Canpolat C, Dağlı E., Türk Toraks  Derneği Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, Toraks Dergisi, 7, (2006), 156

46. Hemofagositik Sendromda Santral Sinir Sistemi  Tutulumu: İki Olgu Sunumu. Kocaman C, Berrak SG, Beker B, Çakır B, Canpolat  C, Yılmaz Y., VII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, Türkiye,  (2006) 121

47. Nadir bir birliktelik: Fanconi aplastik  anemisinde antitrombosit antikor pozitifliği.   Demirel U, Berrak SG, Beker DB, Çakır FB, Canpolat C, Yapar O,  Tecimer T, Demiralp E., XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul,  Türkiye, (2006)

48. Nadir bir birliktelik: Sık görülen değişken  immun yetersizlik ve Hodgkin Lenfoma.   Berrak SG, Beker DB,  Canpolat  C, Kotiloğlu E, Barlan I., XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul,  Türkiye, (2006)

49. Rothmund-Thomson sendromlu hastada  hemofagositik lenfohistiositoz. Yapar O, Berrak SG, Beker DB, Çakır FB, Canpolat  C, Yücelten D., XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,  İstanbul, Türkiye, (2006)

50. Nadir görülen bir hematolojik malinite:  Lösemik anaplastik büyük hücreli lenfoma.   Çakır FB, Berrak SG, Canpolat C, Beker DB, Hazar V, Yeşilipek A.,  XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, Türkiye, (2006)

51. Hodgkin Hastalığı olgusunda FDG-PET BT  yalancı pozitifliği. Beker DB, Berrak SG, Canpolat C, Çakır FB, Tuğtepe  H, Öneş T., XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, Türkiye,  (2006)

52. Hematolojik malinitelerde travmatik lumbar  ponksiyon sıklığını etkileyen faktörler.   Beker DB, Berrak SG, Türkkan E, Canpolat C, Çakır FB., XIV. TPOG  Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, Türkiye, (2006)

53. Febril nötropenili bir hastada nadir  tromboflebit etkeni: Candida Lusitaniae. Beker DB, Berrak SG, Çakır FB, Canpolat  C, Soysal A, Bakır M., XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,  İstanbul, Türkiye, (2006)

54. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör  eksikliği :  üç olgu sunumu. Kocaman C,  Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ. 42. Türk Pediatri Kongresi, Antalya,  Türkiye 2006

55. Çocukluk Çağı Kanserlerinde Yatarak ve  Ayaktan Tedavi Alan Hastaların Ebeveynlerinin Depresyon Düzeylerinin  Karşılaştırılması. Berrak SG, Beker DB, Kuşçu K, Canpolat C, Toker G,  Çakır B., XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, (2007) 155

56. Çocukluk Çağı Kanserlerinde Başvuruda  Gecikmeye Sebep Olan Sosyal ve Klinik Faktörler”, Beker DB, Berrak SG, Topçu B, Canpolat C., XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, (2007) 150

57. İnvaziv Respiratuar Aspergillozis Erken  Teşhis ve Agresif Tedaviye Cevap Veren Bir Hastalıktır. Çakır B, Çakır E,  Berrak SG, Uyan ZS, Beker B, Karakoç F, Canpolat C, Dağlı E., XVII.  Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, (2007) 141

58. Hipereozinofiliye Bağlı Myokard Enfarküsü ile  Başvuran Bifenotipik Lösemi Olgusu”, Berrak SG, Beker DB, Çakır B, Canpolat  C, Tecimer T, Akalın F., 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa,  Türkiye, Türk Çocuk Hematoloji Dergisi, 1, (2007) 126

59. Pediatrik düşük dereceli gliomlarda karboplatinle ilişkili  hipersensitivite reaksiyonlarının klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları.  Beker DB, Berrak SG, Canpolat C 15.  TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İzmir-Çeşme 2008, 239

60. Bifenotipik lösemide tedavi seçenekleri: Kemik iliği transplantasyonu  veya kemoterapi? Beker DB, Berrak SG, Canpolat  C Çakır FB, Tecimer T. 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,  İzmir-Çeşme 2008, 259

61.Granisetronun kardiak etkilerinin doz karşılaştırmalı olarak  değerlendirilmesi. Yapar O, Berrak SG, Akalın F, Canpolat C. 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İzmir-Çeşme  2008, 260

62. Karboplatin ile ilişkili hipersensitiivite reaksiyonlarının hematolojik  toksisite üzerine etkisi. Beker DB, Berrak SG, Canpolat C 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İzmir-Çeşme  2008, 261

63. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tespit edilen malnütrisyonun  apoptoz fonksiyonlarına etkisi. Çakır FB, Berrak SG, Canpolat C, Aydoğan G, Tulunay A, Timur Ç, Demiralp – Ekşioğlu E. 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser  Kongresi, İzmir-Çeşme 2008, 269

64. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tespit edilen malnütrisyonun  nötrofil oksidatif patlaması üzerine etkisi. Çakır FB, Berrak SG, Tulunay A , Canpolat C, Aydoğan G, Timur Ç,  Demiralp –Ekşioğlu E. 15. TPOG  Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İzmir-Çeşme 2008, 269

65. Lösemili bir hastada tekrarlayan psoas absesinin perkütan drenajla  tedavisi.  Beker DB, Berrak SG, Çakır FB, Canpolat C , Arıbal E. 15. TPOG  Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İzmir-Çeşme 2008, 292

66. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-OnkolojiBilim  Dalı Lenfoma sonuçları. Berrak SG, Canpolat  C, Taviloğlu ŞZ. 18. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 2009, 34

67. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2003 (TPOG NBL-2003)  protokolü: Yüksek risk grubu tedavi sonuçları. Olgun N, Güneş D, Aksoylar S, Varan  A, Hazar V, Akıcı F, Vural S, Sevinir B, Güler E, Kebudi R, Kansoy S, Dağdemir  A, Yarış N, Büyükavcı M, Ünal E, Yıldız İ, Çetingül N, Demirağ B, Canpolat C, Öniz H, Oğuz A, Anak S,  Mutafoğlu K, Sarıalioğlu F, Çorapçıoğlu F, ilhan İ, Tokuç G, Emir S, Köksal Y,  Köseoğlu V, Altungöz O, Özer E, Tunçyürek M, Demiral A, Anacak Y, Özgüven A,  Çeçen E, Biner B. 18. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 2009,

68. Hoyeraal- Hreidarsson syndrome: an extremely rare dyskeratosis  congenita phenotype. Bakar O, Isık U, Alanay Y, Canpolat C, Sahin S. 22nd  Congress of European Academy of Dermatology and Venereology- Dermatovenereology  in a Changing World 2013.

69-Port  kateterine uygulanan antibiyotik lock yöntemi tedavisi ve hemşirelik bakımı.  Yeşim Kızılkaya, Cengiz Canpolat. 18. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. Bodrum,  2014